Informácie a stanoviská

Dňa 21.6.2014 sa v českej obci Sudoměřice uskutočnila oslava pri príležitosti 75. výročia začiatku prevádzky Výklopníku – technickej pamiatky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Baťovho kanálu.

Čítať ďalej: Informácia k oslave pri príležitosti 75. výročia začiatku prevádzky Výklopníku v Sudoměřicích

Dňa 15.6.2014 sa uskutočnila akcia Deň prístavov, ktorú pripravili Verejné prístavy, a.s. v spolupráci s ďalšími spoločnosťami zo štátnej správy, verejnej správy, ale aj súkromného sektora. Na Dni prístavov sa aktívne zúčastnil aj Slovenský plavebný kongres (SPK) v spoločnom stánku s Múzeom dopravy Bratislava (MDB) Slovenského technického múzea Košice.

Čítať ďalej: Informácia ku Dňu prístavov

Dňa 2.4.2014 sa v Prahe uskutočnila 20. valná hromada Českého plavebního a vodocestného sdružení, ktorého sa za Slovenský plavebný kongres zúčastnil jeho predseda Ing. Vladimír Novák. Valná hromada okrem iného prijala nasledovné uznesenie:

Čítať ďalej: Uznesenie 20. valnej hromady ČPVS

Predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák sa dňa 28.2.2014 zúčastnil na stretnutí u primátora hlavného mesta SR doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. Stretnutia sa ďalej zúčastnili Ing. arch. Vladimír Hrdý z Oddelenia koordinácie územných systémov hlavného mesta SR Bratislava a PhDr. Peter Maráky, riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave Slovenského technického múzea.

Čítať ďalej: Informácia k stretnutiu predsedu SPK u primátora hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 28.2.2014

Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu pripravilo stanovisko k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktoré predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák odoslal dňa 7.3.2013 v elektronickej forme generálnej riaditeľke Sekcie Operačného programu Doprava JUDr. Žilákovej.

Čítať ďalej: Informácia predsedníctva Slovenského plavebného kongresu k verejnému prerokovaniu Strategického...