Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu pripravilo stanovisko k Energetickej politike SR, ktoré predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák odovzdal dňa 25.10.2013 počas verejného prerokovania predmetnej politiky, ktorého sa osobne zúčastnil.

Energetická politika SR je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky do roku 2035. Je súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, nakoľko zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu a konkurencieschopnosti je podmienené spoľahlivou dodávkou energie. Súčasťou dokumentu je aj profil Dunaja nad Bratislavou s uvažovaným vodným dielom Bratislava – Wolfsthal.

Stanovisko predsedníctva SPK k energetickej politike SR, resp. k návrhu technických opatrení pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj nad Bratislavou tvorí prílohu tejto informácie.

 

V Bratislave, 25.10.2013

Ing. Vladimír Novák
predseda SPK