S T A N O V Y
SLOVENSKÉHO PLAVEBNÉHO KONGRESU


I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIAČlánok 1
Zriadenie Slovenského plavebného kongresu 1. Slovenský plavebný kongres (ďalej len „SPK“) bol zriadený na základe širokej zhody odborníkov z oblasti vodných ciest a plavby.

 2. SPK je výberovým a dobrovoľným záujmovým združením bez zárobkových cieľov a obchodných záujmov.

 3. Pôsobnosť SPK sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

 4. Sídlom SPK je Bratislava, Námestie slobody 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava 15.II
ČINNOSŤČlánok 2
Poslanie SPK 1. SPK podporuje výchovu nových odborníkov, propagáciu, rozvoj a uplatnenie odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a prevádzke vodných ciest, plavebných objektov a prístavov v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu.

 2. SPK reprezentuje Slovenskú republiku v Stálej medzinárodnej asociácii plavebných kongresov (PIANC – Permanent international association of navigation congresses, AIPCN - Association internationale permanente des congres de navigation).Článok 3
Náplň činnosti SPKSvoje poslanie SPK plní:

 1. činnosťou stálych alebo dočasných odborných výborov a skupín,
 2. posudkovou a expertíznou činnosťou,
 3. organizáciou konferencií, sympózií, exkurzií, seminárov, študijných ciest a prednášok,
 4. vydavateľskou činnosťou (odborné práce, zborníky z konferencií a pod.),
 5. činnosťou v rámci ostatných aktivít PIANC/AIPCN.
III
ČLENSTVO, ORGANIZÁCIA A HOSPODÁRENIEČlánok 4
Členstvo v SPK 1. Členom SPK sa môže stať fyzická osoba s potrebnou odbornou kvalifikáciou, ktorá sa aktívne zúčastňuje na príprave, výstavbe a prevádzke vodných ciest, plavebných objektov a prístavov a podá písomnú prihlášku za člena SPK.

 2. Členom SPK sa môže stať právnická osoba – podnik, akciová spoločnosť, organizácia a subjekt, ktorý podporuje činnosť SPK.

 3. Čestným členom SPK sa môže stať vynikajúci odborník, ktorý sa osobitne zaslúžil o rozvoj vodných ciest a plavby. Právo navrhovať kandidátov za čestných členov majú všetci členovia SPK.

 4. Riadne i čestné členstvo schvaľuje Predsedníctvo SPK. V prípade porušenia stanov členom alebo jeho konaním v rozpore s poslaním SPK môže členstvo takého člena ukončiť Predsedníctvo SPK.

 5. Riadne členstvo v SPK vzniká schválením písomnej prihlášky, zaniká písomným odhlásením, ukončením členstva alebo úmrtím člena. 

 6. Právom člena vyplývajúce z jeho členstva v SPK je
  • voliť a byť volený do Predsedníctva SPK a Kontrolnej skupiny SPK,
  • zúčastňovať sa na činnosti odborných výborov a skupín,
  • predkladať návrhy na činnosť SPK.


Povinnosťou člena SPK je

  • dodržiavať stanovy,
  • plniť poslanie SPK,
  • uhrádzať členské príspevky,
  • vystupovať a konať v intenciách dokumentov schválených riadiacimi orgánmi SPK,
  • zúčastňovať sa na činnosti riadiacich orgánov SPK priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov (v prípade kolektívneho členstva).Článok 5
Organizácia činnosti SPK

 

 1. Riadiacimi orgánmi SPK sú

  • Valné zhromaždenie členov SPK,
  • Predsedníctvo SPK.

 2. Najvyšším orgánom SPK je Valné zhromaždenie členov SPK (ďalej VZČ). Schvaľuje stanovy a ich zmeny, rozhoduje o činnosti SPK, hodnotí prácu Predsedníctva a jednotlivých odborných výborov a skupín. Je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov (individuálnych a kolektívnych). Ak ani po uplynutí 30 minút od určeného začiatku rokovania nie je nadpolovičná väčšina členov prítomná, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pravidelné výročné zasadania VZČ sa uskutočňujú spravidla 1x ročne a mimoriadne na žiadosť najmenej 30% členov SPK alebo na žiadosť Predsedníctva.

 3. Predsedníctvo SPK tvoria predseda, dvaja podpredsedovia (štatutárni zástupcovia predsedu), tajomník, hospodár a dvaja členovia. Predsedníctvo SPK riadi a organizuje činnosť SPK medzi zasadaniami VZČ SPK a v súlade s jeho rozhodnutiami. Volí sa na obdobie 5 rokov.

 4. Predseda SPK zastupuje SPK navonok, je tiež reprezentantom SPK na aktivitách a akciách PIANC/AIPCN. Predsedu SPK a následne ostatných funkcionárov volí novozvolené Predsedníctvo SPK zo svojich členov na prvom zasadaní po uskutočnení volieb a pod vedením predsedu volebnej komisie.

 5. VZČ SPK v nadväznosti na príslušné odborné skupiny PIANC/AIPCN zriaďuje špecializované odborné výbory a skupiny, ktoré môžu byť stále alebo dočasné. Dočasné odborné výbory a skupiny iba spravidla v prípade potreby riešenia konkrétneho aktuálneho problému. Zloženie odborných výborov a skupín, ako aj ich vedúcich schvaľuje Predsedníctvo SPK.Článok 6
Hospodárenie SPK

 

 1. O zásadách hospodárenia rozhoduje a finančný rozpočet SPK schvaľuje VZČ SPK.

 2. Právo disponovať s finančnými prostriedkami SPK v súlade so schváleným rozpočtom a rozhodnutiami o hospodárení má predseda SPK.

 3. SPK získava na svoju činnosť finančné prostriedky najmä z

  • členských príspevkov právnických osôb,
  • členských príspevkov fyzických osôb,
  • výnosov odborných akcií,
  • darov a z reklamy.

 4. Výšku členského príspevku navrhuje Predsedníctvo a schvaľuje VZČ SPK.

 5. Pre kontrolu hospodárenia VZČ SPK zriaďuje trojčlennú Kontrolnú skupinu.

 6. Finančné prostriedky SPK sú na samostatnom účte v peňažnom ústave.

 7. Týmito stanovami sa v plnom rozsahu rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 29.4.1994 pod číslom spisu VVS/1-900/90-9617.