Zoznam kolektívnych členov
 Organizácia Adresa Člen od
Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, P.O.Box 45, 842 04 Bratislava 4 12.12.1994
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – OZ Košice Ďumbierska 13, 041 59 Košice 21.2.1995
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – OZ Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 22.2.1995
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – OZ Piešťany Nábrežie I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 24.2.1995
Dopravný úrad (Štátna plavebná správa) Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 13.2.1995
Slovenská plavba a prístavy, a.s. Horárska 12, 815 24 Bratislava 1 14.3.1997
Slovenská plavba a prístavy – Lodná osobná doprava, a.s. Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava 1 2003
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 1  
Ministerstvo žoivotného prostredia SR Námestie Ľ. Štúra 1, 821 35 Bratislava  
Verejné prístavy, a.s. Prístavná 10, 821 09 Bratislava 2 28.3.2011
Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave Radlinského 11, 813 68 Bratislava 13.3.2014
Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 13.3.2014
DGSA Consulting, s.r.o. Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 26.4.2018