Predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák sa zúčastnil, na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Vojtěcha Mynářa, otvorenia vernisáže výstavy k projektu D-O-L a následnej sprievodnej odbornej diskusie s odborníkmi z Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska na tému uvažovaného projektu D-O-L.

Akcia sa uskutočnila dňa 26.2.2014 v priestoroch Európskeho parlamentu, pričom vernisáž výstavy otvoril slávnostným prestrihnutím pásky prezident Českej republiky Miloš Zeman, ktorý vo svojom prejave okrem iného prezentoval svoj pozitívny postoj k projektu D-O-L a vyzval účastníkov podujatia, aby za projekt lobovali v rámci svojich možností v Európskom parlamente, tak ako to urobí aj on sám. Pán prezident tiež odkázal kritikom projektu, že projekt je asi tak „megalomanský“, ako projekt rybnikárskej sústavy Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, ktorý je dnes jedným z klenotov českej krajiny.

Prezident ČR Miloš Zeman a poslanec EP Vojtěch Mynář pri slávnostnom otvorení výstavy k projektu D-O-L
Prezident ČR Miloš Zeman a poslanec EP Vojtěch Mynář pri slávnostnom otvorení výstavy k projektu D-O-L

Po slávnostnom otvorení vernisáže výstavy prezident Miloš Zeman a poslanec Európskeho parlamentu Vojtěch Mynář podpísali Memoranda účastníkov odbornej medzinárodnej debaty na tému projektu D-O-L. Počas následnej odbornej diskusie k projektu D-O-L bolo možné pripojiť svoj podpis pod predmetné Memorandum.

Prezident ČR Miloš Zeman a poslanec Európskeho parlamentu Vojtěch Mynář pri slávnostnom prestrihnutí pásky v rámci otvorenia výstavy k projektu D-O-L
Prezident ČR Miloš Zeman a poslanec Európskeho parlamentu Vojtěch Mynář pri slávnostnom prestrihnutí pásky v rámci otvorenia výstavy k projektu D-O-L

Diskusie sa zúčastnili okrem iného europoslanci z dotknutých štátov, zástupcovia poľského parlamentu, poľskej plavby, poľských regiónov vrátane prístavného mesta Kędzierzyn-Koźle, českého Ředitelství vodních cest, Asociace D-O-L, ministerstva dopravy Českej republiky, Štátnej plavebnej správy ČR, Plavby a vodní cesty, o.p.s., TILC a zo Slovenskej republiky zástupcovia Slovenského plavebného kongresu a Agentúry rozvoja vodnej dopravy. Zoznam účastníkov, ktorí podpísali Memorandum účastníkov odbornej medzinárodnej debaty vrátane kópie Memoranda samotného tvorí prílohu tejto Informácie.

Zástupcovia Slovenskej republiky informovali účastníkov diskusie, že nemajú oficiálny mandát na podpis predmetného Memoranda, avšak budú o ňom informovať a podniknú kroky k jeho prípadnému dodatočnému podpísaniu.

V rámci diskusie predseda SPK Ing. Novák okrem iného informoval o aktuálnych aktivitách týkajúcich sa rozvoja a modernizácie vodných ciest v Slovenskej republike, pričom poukázal na Koncepciu rozvoja vodnej dopravy, podľa ktorej Slovenská republika podporuje prepojenie Dunaj – Odra – Labe, avšak prioritu má aj naďalej Vážska vodná cesta. Tá je aktuálne aj zaradená medzi projekty TEN-T v úseku Komárno - Žilina.

Prezident ČR Miloš Zeman a poslanec EP Vojtěch Mynář pri podpise Memoranda účastníkov odbornej medzinárodnej debaty na tému projektu D-O-L
Prezident ČR Miloš Zeman a poslanec EP Vojtěch Mynář pri podpise Memoranda účastníkov odbornej medzinárodnej debaty na tému projektu D-O-L

Z hľadiska aktivít Slovenského plavebného kongresu dal do pozornosti závery 27. Plavebných dní 2013, z ktorých taktiež vyplynula podpora aktivitám týkajúcich sa projektu D-O-L, ale aj Vážskej vodnej cesty.

Ďalej informoval o aktivitách v rámci novo pripravovaného Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014-2020, v ktorom sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti „Komplexné riešenie technických opatrení nad Bratislavou...“, pričom z hľadiska rozvoja vnútrozemskej plavby by mali byť navrhnuté také opatrenia, ktoré okrem iného zabezpečia „vstup“ na rieku Morava, ktorá je po r.km 6,00 vedená ako vodná cesta spadajúca pod „dunajský režim“, a ktorá tvorí dolný úsek uvažovaného prepojenia D-O-L. Ing. Novák zároveň informoval o aktivitách na dolnom Váhu, kde sa aktuálne z iniciatívy ARVD a prostredníctvom objednávateľa MDVaRR SR realizujú projekty týkajúce sa dolného a stredného Váhu, obzvlášť modelový výskum VD Kolárovo. Taktiež informoval o diskusiách (2012) medzi riaditeľmi ARVD a ŘVC k posúdeniu prípadnej možnosti prepojenia Moravy a Váhu, čím by došlo k „obídeniu“ dolnej Moravy a prepojenia po Kysuci. V predmetnej záležitosti riaditeľ ŘVC Ing. Fojtů informoval, že aktuálne sa verejne obstaráva čiastková štúdia uskutočniteľnosti, ktorá by mala posúdiť práve uvedenú alternatívu. Riaditeľ ŘVC tiež informoval, že sa pripravuje obstarávanie celkovej štúdie uskutočniteľnosti D-O-L v rozsahu cca 25 mil. CZK, ktoré má byť spustené po vyjasnení stanovísk Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska k uvažovanému projektu D-O-L na úrovni príslušných rezortných ministrov.

Účastníci výstavy k projektu D-O-L z ČR, SR a PR
Účastníci výstavy k projektu D-O-L z ČR, SR a PR

Ing. Forman, koordinátor ministra dopravy ČR informoval okrem iného o potrebe trojstranných rokovaní na úrovni ministerstiev jednotlivých štátov, pričom za vhodné vidí napr. zriadenie funkcie splnomocnenca vlády pre D-O-L. K tomu Ing. Novák uviedol, že úvahy o zriadení postu splnomocnenca vlády SR, ČR a PR už neformálne v nedávnej minulosti prebehli, pričom okrem tejto možnosti by stálo za úvahu aj zriadenie medzinárodnej komisie pre D-O-L vrátane Vážskej vodnej cesty a v neposlednom rade presadiť tému D-O-L vrátane Vážskej vodnej cesty na program V4, ktorej bude SR predsedať.

Účastníci výstavy k projektu D-O-L z ČR, SR a PR
Účastníci výstavy k projektu D-O-L z ČR, SR a PR

Zástupcovia poľskej strany postupne informovali o zámeroch a aktivitách v rámci prípravy projektu D-O-L v Poľskej republike, pričom z diskusie vyplynula zvýšená aktivita v predmetnej záležitosti najmä v ostatnom období.

Odborná diskusia k projektu D-O-L
Odborná diskusia k projektu D-O-L

Vojtěch Mynář po skončení debaty uviedol, že „cieľom nášho stretnutia v Štrasburgu bolo projektu jasne vyjadriť podporu na medzinárodnej úrovni. Som rád, že výsledkom je kvalitné memorandum, ktoré predostiera ďalší postup pri príprave dokončenia vodného koridoru. Teraz sa musíme sústrediť na urýchlené spracovanie kvalitnej štúdie uskutočniteľnosti a prípravu kladného stanoviska dotknutých štátov. Tieto dve požiadavky Európskej komisie sú základným predpokladom pre zaradenie projektu do TEN-T pred plánovanou revíziou. Ich splnenie by malo viesť k zaradeniu do siete ideálne ešte v roku 2016.“

V Bratislave, 28.3.2014

Ing. Vladimír Novák
predseda SPK