Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu pripravilo stanovisko k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktoré predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák odoslal dňa 7.3.2013 v elektronickej forme generálnej riaditeľke Sekcie Operačného programu Doprava JUDr. Žilákovej.

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020 predstavuje základný strategický dokument SR strednodobého charakteru v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020. Dokument predstavuje výstup I. fázy tvorby komplexnej dopravnej sektorovej stratégie SR              a nadväzuje a detailnejšie rozpracováva doteraz platné stratégie a zásady pre rozvoj dopravy, predovšetkým Dopravnú politiku SR do roku 2015 a Stratégiu rozvoja dopravy SR do roku 2020.

Stanovisko predsedníctva SPK k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, resp. k návrhu technických opatrení pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj nad Bratislavou tvorí prílohu tejto informácie.

 

V Bratislave, 13.03.2014

Ing. Vladimír Novák
predseda SPK