V dňoch 18. - 20. 9. 2013 sa v Žiline, v hoteli Holiday Inn, uskutočnila celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 27. Plavebné dni 2013. Koná sa každé dva roky, a to striedavo v Slovenskej republike a Českej republike. Venuje sa aktuálnym otázkam z oblasti rozvoja a modernizácie vodných ciest a ich súčastí, ako aj samotného rozvoja vnútrozemskej plavby v rámci dopravnej sústavy.

Organizátorom tohtoročnej konferencie bol Slovenský plavebný kongres, spoluorganizátorom České plavební a vodocestné sdružení.

Záštitu nad 27. Plavebnými dňami prevzali minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Počiatek a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Odborným garantom konferencie bol predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák.

Na príprave konferencie sa ďalej podieľali Katedra vodnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

 

Konferencie sa zúčastnilo celkovo 135 odborníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, ale aj zástupca Dunajskej komisie, ktorí sa zaoberali štyrmi stanovenými tematickými okruhmi. Prvým bola politika Slovenskej republiky a Českej republiky pre rozvoj vnútrozemskej plavby v zmysle programu NAIADES, pri výstavbe a rozvoji vodných ciest v kontexte Dunajskej stratégie a Dohody o vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN) s dôrazom na stav a význam Vážskej vodnej cesty (E81). Ďalšími tematickými okruhmi boli:

  • vnútrozemská plavba v konkurenčnom prostredí s cestnou a železničnou dopravou s ohľadom na trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a nevyhnutnosť ochrany životného prostredia,
  • zvyšovanie logistického významu a pozície vodnej dopravy pri neustálom rozvoji intermodálnej, najmä kontajnerovej prepravy,
  • rekreačná a športová plavba ako dôležitá súčasť systému turizmu a služieb cestovného ruchu.

 

Podrobná informácia o priebehu konferencie, prezentácie a závery z konferencie sú k dispozícii tu: