Slovenský plavebný kongres aj v roku  2014 pokračoval prostredníctvom Odbornej skupiny Šturec (OS Šturec) ako odborný gestor v spolupráci pri aktivitách týkajúcich sa obnovy lode Šturec, ktorá je v správe Dopravného múzea Bratislava, Slovenského technického múzea v Košiciach.

Počas uvedeného obdobia sa OS Šturec stretávala v zásade každý štvrtok na plavidle, ak nebolo dohodnuté inak. Okrem toho sa vedúci OS Šturec zúčastňoval  podľa požiadaviek na rokovaní predsedníctva SPK a v októbri 2014 sa rokovania predsedníctva SPK zúčastnil aj riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave PhDr. Maráky.

Priebežne boli zabezpečované činnosti v štyroch základných oblastiach                           

 1. Administratívne záležitosti a ľudské zdroje
 2. Technické záležitosti
 3. Finančné záležitosti
 4. Propagácia

nasledovne:

 

1. Administratívne záležitosti a ľudské zdroje

Z hľadiska ľudských zdrojov OS Šturec pracovala v roku 2014 v zložení: kpt. Novák ako vedúci skupiny a Ing. Mandl a p. Bohunský ako členovia. S OS ŠTUREC v hodnotenom období naďalej spolupracovali kapitáni Kollár, Vaněk, Puha, Čtvrtecký, ďalej Ing. Píš a v otázkach strojovne a strojného vybavenia Ing. Jurný a študenti VŠ.

Administratívne záležitosti vrátane kontaktu s Predsedníctvom SPK zabezpečoval vedúci OS ŠTUREC kpt. Novák, ktorý sa podľa požiadaviek predsedníctva SPK zúčastňoval na jeho rokovaniach, kde priebežne informoval o prebiehajúcich aktivitách.

 

2. Technické záležitosti

Napriek osobnému úsiliu a návšteve v Chemolaku Smolenice sa v hodnotenom období nepodarilo zabezpečiť formou sponzoringu farbu. Z uvedeného dôvodu neboli vykonané plánované práce, t.j. čistenie a nátery telesa lode.

Boli však riešené nasledovné technické záležitosti:

 1. aktivity priamo na plavidle;
 2. aktivity súvisiace so získavaním chýbajúcich súčastí z iných plavidiel;
 3. iné aktivity.

a) aktivity priamo na plavidle

 • vyčistenie strojovne;
 • vyčistenie obytných priestorov, kormidelne a kabín a zabezpečenie 2 ks veľkokapacitných kontajnerov á 7 m3 odpadu, t.j. spolu  4  m3, kontajnery uhradené Múzeom dopravy Bratislava;
 • vyčistenie rekvizičných skladov a odvoz odpadu do zberu SPaP;
 • zriadenie elektrickej prípojky na remorkér Šturec, elektrické hodiny vo vlastníctve Múzea dopravy Bratislava;
 • odborná skupina na návrh vedúceho odsúhlasila, že práce na obnove Šturca budú pokračovať nasledovne:
 1. strojovňa - práce organizuje Ing. Mandl v spolupráci s Ing. Jurným;
 2. náraďovňa + sústruh a priľahlé strojné zariadenia - práce organizuje Ing. Mandl v spolupráci s kpt. Puhom;
 3. elektrokabína + kompletný elektromateriál, radarový a telefonický materiál - práce organizuje p. Bohunský;
 4. obytné priestory, kabíny, salón, jedáleň, kormidelňa - práce organizuje kpt. Novák v spolupráci s kpt. Kollárom;
 • preverenie možnosti zabezpečenia prostredníctvom elektrikárov SVP, š.p. na zapojenie Šturca na elektrický prúd minimálne v rozsahu, v akom bol pred jeho premiestnením;
 • v októbri 2014 sfunkčnenie elektrických rozvodov v Šturci v rozsahu minimálne núdzového osvetlenia na remorkéri v priestoroch jedálne (zadná  časť), salóna a kabín. Práce boli vykonané v spolupráci a na náklady SVP, š.p.. Strojovňa a ostatné priestory budú riešené prenosnými lampami;
 • dňa 6.11.2014 OS Šturec prediskutoval možnosť ponuky SPaP, a.s. - 100 l čiernej asfaltovej farby na náter podponorovej časti Šturca s tým, že to považujú za jedno z možných riešení, avšak prioritne sa prikláňajú k originálnym náterom;
 • dňa 12.11.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Chemolaku Smolenice, a.s. za účasti výkonného riaditeľa Ing. Černického, riaditeľa MDB PhDr. Marákyho a členov OS Šturec kpt. Nováka a p. Bohunského. Na stretnutí bolo dohodnuté, že Chemolak Smolenice, a.s. poskytne pre potreby obnovy Šturca základnú farbu šedú za minimálne výrobné náklady v hodnote 2 200 €, ktoré boli vypočítané podľa metráže predloženej OS Šturec. V
  ďalšom kroku by mali byť spracované projekty a typológia farieb.
 • dňa 27.11.2014 bol Šturec „zazimovaný“, kormidelňa zaplachtovaná, okná a dvere zabezpečené. Z dôvodu chladného počasia sa rokovanie OS Šturec uskutočnilo na VZP v zasadačke. Rokovalo sa s kpt. Pakanom z SPAP, a.s. o možnosti využívať počas zimy priestory VZP.

b) aktivity súvisiace so získavaním chýbajúcich súčastí z iných plavidiel 

 • osadenie loďkových žeriavov a pomocného parného stroja (bugara) a výfukového potrubia pomocou žeriava SVP, š.p.na remorkér Šturec;
 • prevoz vybavenie z Páleniska na Šturec v spolupráci s SPAP a.s. a montáž schodiska zo zošrotovaných žeriavov Džokovič v spolupráci s SVP, š.p.;
 • získanie náhradných dielov z ML Dunajec hlavy, valce, piesty, pomocný motor;
 • získanie náhradných dielov z ML Žitava pred zošrotovaním - elektronika, radar, diaľkové ovládanie, pulty do strojovne, ale aj stoličky, svietidlá, dokumentácia a pod. Získané náhradné diely a dokumentácia boli prenesené na TR Muflon 4, ktorý ho previezol z Páleniska do južného bazéna,kde boli následne prenesené a uložené v sklade č. 2;
 • z dôvodu veľkého množstva vyzbieraných artefaktov vznikla potreba ich inventarizácie.

c) iné aktivity

 • zabezpečenie v spolupráci s Ing. Píšom pretriedenia a prenosu literatúry z likvidácie, resp. sťahovania Slovenského Loydu na remorkér Šturec;
 • pri likvidácii skladov a archívu SPAP, a.s. v starom lodníckom dome záchrana a prevzatie niekoľkých artefaktov ako uniformy, kožuchy, deky, rádioprijímače, vysielačka a pod.;
 • zabezpečenie spracovania 3D zamerania exteriéru remorkéra Šturec – prostredníctvom Múzea dopravy v Bratislave;
 • v októbri 2014riaditeľ Múzea dopravy Bratislavy informoval o aktivitách Pamiatkového úradu, týkajúcich sa konania k vyhláseniu lodného výťahu a opravárenskej haly za národné technické kultúrne pamiatky. Podľa dostupných informácii prebiehalo v uvedenom čase odvolacie konanie;
 • v októbri 2014 zabezpečenie prístupu do umyvárne a WC v objekte SPaP oproti pontónu č. 1,pre účely OS Šturec;
 • pracovné stretnutie riaditeľa Múzea dopravy Bratislava PhDr. Marákyho a predsedu SPK Ing. Nováka s predsedom predstavenstva SPaP, a.s. Ing. Michalcom. O stretnutí boli dňa 6.11.2014 informovaní členovia OS Šturec. Na ďalšiu spoluprácu bude mať okrem iného aj rozhodnutie MK SR v otázke odvolania sa SPaP, a.s. a Verejných prístavov, a.s. k vyhláseniu objektov lodného výťahu a priľahlej opravárenskej haly za národné technické kultúrne pamiatky.
 • dňa 2.12.2014 sa uskutočnilo stretnutie za účasti kpt. Nováka, p. Bohunského s riaditeľkou Divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu Ing. Mihalovičovou. Členovia OS Šturec požiadali o pomoc a dočasnú možnosť využívať priestory úradu pre potreby OS Šturec počas zimného obdobia. Bolo dohodnuté, že k aždý štvrtok medzi 9.00 a 11.00 hod. môže OS Šturec využívať zasadačku pobočky kapitanátu Bratislava.

 

3. Finančné záležitosti

Uvedená problematika bola riešená hlavne prostredníctvom predsedu SPK a riaditeľa Múzea dopravy Bratislava:

 1. bolo zvolané pracovné rokovanie zástupcov Ministerstva kultúry SR, Krajských Pamiatkových úradov, SPK a MDB k možnostiam financovania;
 2. na  základe žiadosti o pridelenie grantu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na projekt „Obnova remorkéra Šturec, rok výroby 1937, Škodové závody Komárno, ÚZPF č.12072/0, I. etapa“, v rámci Programu 1 (Obnovme si svoj dom), podprogram 1.4 (obnova a konzervácia torzálnej architektúry) boli pridelené finančné prostriedky v objeme 8 800 EUR, avšak na základe posúdenie podmienok čerpania finančných prostriedkov bolo od zmluvy odstúpené (Hnuteľnosť nesmela byť v BSK, museli byť zapojení nezamestnaná prostredníctvom projektu cez Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, pričom zmluvné náležitosti vrátane zabezpečovania elektronickej agendy s Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a Zdravotnými poisťovňami by musel zabezpečovať SPK a pod.);
 3. na základe žiadosti o pridelenie grantu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na projekt „Obnova remorkéra Šturec, rok výroby 1937, Škodové závody Komárno, ÚZPF č.12072/0, publikačná činnosť“, v rámci Programu 1 (Obnovme si svoj dom), podprogram 1.3  (aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu), po posúdení žiadosti bolo oznámené jej neschválenie;
 4. Dňa 27. 10. 2014 sa v priestoroch Múzea dopravy Bratislava za účasti jeho riaditeľa PhDr. Marákyho, predsedu SPK Ing. Nováka, a členov OS Šturec kpt. Nováka, Ing. Mandla, p. Bohunkého, uskutočnila operatívna porada z dôvodu možnosti predloženia požiadavky na Ministerstvo kultúry SR k pripravovanému prioritnému projektu týkajúceho sa remorkéra Šturec. Bol prediskutovaný obsah žiadosti vrátane vypracovania hrubého odhadu  rozpočtu projektu na obdobie rokov 2014, 2015 a 2016 v predpokladanej hodnote cca 200 tis. €. Materiál spracoval Ing. Mandl, a po diskusii a zapracovaní pripomienok bol schválený a predložený na MK SR s tým, že po prípadnom odsúhlasení finančných prostriedkov bude rozpočet zaktualizovaný a došpecifikovaný. V žiadosti sa okrem iného mali uviesť aj doteraz realizované aktivity (sponzorsky). S MK SR mala byť dodiskutovaná otázka zabezpečenia finančných prostriedkov pre vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie, t.j. či pôjde o kapitolu investície alebo bežné výdavky. V neposlednom rade mala byť navrhnutá aj forma prípadného financovania ľudských zdrojov, ktorá nebola dovtedy riešená. Bolo tiež telefonicky dohodnuté stretnutie v Chemolaku Smolenice v termíne 12.11. 2014, ktorého sa zúčastnili PhDr. Maráky, kpt. Novák a p. Bohunský.
 5. Múzeum dopravy Bratislava poskytlo v roku 2014 pre aktivity súvisiace s obnovou plavidla Šturec 3.000 EUR, pričom účel ich použitia boli najmä odčerpanie drenážnych vôd z plavidla, vytiahnutie na breh, príprava projektu, atď.
 6. SPK poskytlo v roku 2014 pre aktivity súvisiace s obnovou plavidla Šturec 1.100 EUR.
 7. v decembri 2014 predseda SPK zaregistroval SPK na poberanie 1,5% podielu z daní za rok 2014;

Ďalšie finančné prostriedky neboli v roku 2014 získané ani použité.

 

4. Propagácia

V rámci propagácie aktivít súvisiacich s plavidlom Šturec boli realizované najmä:

 1. Dňa 15.6.2014 sa uskutočnila akcia Deň prístavov, ktorú pripravili Verejné prístavy, a.s. v spolupráci s ďalšími spoločnosťami zo štátnej správy, verejnej správy, ale aj súkromného sektora.

  Na Dni prístavov sa aktívne zúčastnil aj Slovenský plavebný kongres (SPK) v spoločnom stánku s Múzeom dopravy Bratislava (MDB) Slovenského technického múzea Košice.

  Stánok bol umiestnený v priestoroch námestia pred Euroveou a za SPK boli k dispozícii a poskytovali informácie o aktivitách a histórii SPK počas celého dňa predseda SPK Ing. Vladimír Novák a hospodár SPK Ing. Štefan Chalupka. V spoločnom stánku MDB a SPK okrem iného zabezpečilo MDB premietanie dokumentu z vyťahovania Šturca na opravárenskú polohu v južnom bazéne bratislavského prístavu.

  Okrem informácií, ktoré boli poskytované priamo v stánku, si mohli záujemcovia obzrieť plavidlo Šturec, pričom členovia OS Šturec, najmä p. Bohunský,  ale aj kpt. Kollár oboznamovali účastníkov okružných jázd „vláčika“ Prešporáčik s históriou lode ŠTUREC, so zámermi DMB sprístupniť ho širokej verejnosti a aj s prácami, ktoré bude potrebné pre dosiahnutie tohto cieľa vykonať. Akcia sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti, návštevníci prístavu kládli najrôznejšie otázky súvisiace nielen s loďou ŠTUREC, ale aj s plavbou všeobecne. Podľa dostupných informácií „vláčiky“ prepravili v priebehu celého dňa cca 700 návštevníkov prístavu, ktorí v areáli Eurovea čakali v radoch na možnosť absolvovať „vláčikom“ exkurziu po prístave.

 2. Dňa 24.6.2014 Slovenské technické múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky usporiadali Sympózium k 15. výročiu sprístupnenia STM - Múzea dopravy v Bratislave „Dopravné múzejníctvo, ochrana a revitalizácia pamiatok dopravy na Slovensku - súčasný stav a perspektíva“. Sympózium sa uskutočnilo v STM - Múzeu dopravy, Šancová 1/a Bratislava. Súčasťou programu bola aj prezentácia príspevku „Záchrana NKP remorkéru Šturec, areál technických pamiatok v bratislavskom Zimnom prístave a aktivity na zriadenie Lodného  múzea“, ktorý pripravili členovia SPK - Ing. J. Mandl, Ing. V. Novák. J. Bohunský a kol.

 3. Dňa 12.9.2014, pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 v Slovenskej republike v Poprade prevzali za akvizícia vlečného remorkéra Šturec (pôvodne tanková loď Štúr) z roku 1937 výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2013 laureáti -
  kolektívny členovia Slovenského plavebného kongresu Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Slovenská plavba a prístavy, a.s.. Ocenenie je o to vzácnejšie, že spoluocenenou bolo Slovenské združenie telesnej kultúry – Múzeum telesnej kultúry v SR a Věra Čáslavská za akvizíciu dar dvoch zlatých olympijských medailí. Celkovo bolo nominovaných 8 akvizícii. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, číslo 3/2014.

 4. Predseda Ing. Novák uverejnil príspevok „Dvojmotorový vlečný remorkér Šturec“ v revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, číslo 3/2014.

 5. Hospodár SPK Ing. Chalupka priebežne aktualizuje stránku SPK vrátane časti OS Šturec.

 6. V novembri 2014 spolupracovník OS Šturec Ing. Kuchár predložil návrh obsahu a rozsahu pre zriadenie web stránky k aktivitám obnovy remorkéru Šturec a ďalších súvisiacich aktivít. Návrh bol následne prediskutovaný s hospodárom SPK Ing. Chalupkom, ktorý je okrem iného správcom web stránky SPK, ktorá obsahuje aj informácie týkajúce sa OS Šturec a ich aktivít súvisiacich s obnovou remorkéra Šturec. Na stretnutí bolo dohodnuté, že návrh Ing. Kuchára bude prerokovaný predsedníctvom SPK a v prípade odsúhlasenia rozsahu jednotlivých podkladov Ing. Kuchára a jeho následného schválenia Múzeom dopravy Bratislava budú tieto zverejnené Ing. Chalupkom na webe SPK.

 7. Dňa 4.12.2014 riaditeľ Múzea PhDr. Maráky od poručil OS Šturec kontakt - Ing.  Ladislava  Szojku, autora knihy Bratislava železnice, ktorého problematika bola prerokovaná na OS a bola posunutá na predsedníctvo SPK.

 

Spracoval kpt. Vladimír Novák, vedúci OS ŠTUREC,

Odsúhlasené predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 22.04.2015

Zobrané na vedomie 15. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 19.05.2015