Prehľad histórie remorkéra Šturec od jeho postavenia v roku 1937 až po súčasné aktivity na jeho obnove ako národnej kultúrnej pamiatky. Článok bude priebežne dopĺňaný.

 

11.09.1937 Motorová tanková loď Štúr postavená v lodenici Škodových závodov v Komárne, pokrstená premiérom ČSR Dr. Milanom Hodžom.
1938 Motorovú tankovú loď Štúr prevzala do užívania Československá plavebná akciová spoločnosť dunajská (ČPSD).
16.06.1944 MTL Štúr pri bombardovaní rafinérie Apollo zasiahnutá a potopená.
1951/1952 MTL Štúr po vyzdvihnutí prestavaná na vlečný remorkér, ktorý bol premenovaný na Šturec (skrátenie trupu o14 m).
1982 Plavidlo prevedené zn.p. Československá plavba dunajská (ČSPD, aktuálne SPaP, a.s.) do správy podniku pre správu tokov Povodie Dunaja.
1984 Plavidlo v podniku pre správu tokov Povodie Dunaja (aktuálne Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, závod Dunaj) vyradené z prevádzky.
2005 Úvahy o získaní remorkéra Šturec pre vytvorenie podnikového lodného múzea SPaP, a.s. (Juraj Bohunský, Pavol Šíra).
2009/2010

Obnovenie aktivít k získaniu plavidla Šturec pre účely Lodného múzea. (Juraj Bohunský, Ing. Jiří Mandl, Ing. Vladimír Novák, kpt. Karol Puha).

2011 / 05.01.2012

Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorým bola do registra hnuteľných národných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaná hnuteľná národná kultúrna pamiatka loď Šturec – dvojmotorový vlečný remorkér.

27.02.2013 / 07.03.2013

Zmluva o prevode správy majetku štátu – lode Šturec zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica (generálny riaditeľ Ing. Marián Supek) na Slovenské technické múzeum Košice - Múzeum dopravy Bratislava (generálny riaditeľ STM Košice Ing. Eugen Labanič).

08.04.2013

V bratislavskom zimnom prístave sa uskutočnil prevod lode Šturec zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Bratislava, závod Dunaj Bratislava (Ing. Zdeno Sýkora) do správy Múzea dopravy Bratislava - STM Košice (riaditeľ MD Bratislava PhDr. Peter Maráky).

od 04/2013

Postupné konkrétne opatrenia pri organizovaní obnovy remorkéra Šturec.

Správca plavidla: Múzeum dopravy Bratislava, STM Košice: PhDr. Peter Maráky, riaditeľ MD Bratislava

Odborný garant: Slovenský plavebný kongres Ing. Vladimír Novák, predseda

Pracovná skupina Šturec: kpt. Vladimír Novák, Juraj Bohunský, Ing. Jiří Mandl

Spolupracujúca organizácia: Slovenská plavba a prístavy, a.s. (SPaP, a.s.)

- Ing. Jozef Blaško, predseda predstavenstva

- Ing. Jaroslav Michalco, generálny riaditeľ, člen predstavenstva

- Ing. Katarína Mihalovičová, členka predstavenstva

- kpt. Kollár

11.4.2013

Zriadenie Odbornej skupiny Šturec (OŠ ŠTUREC) v súlade so Stanovami SPK.

4.6.2013

1. rokovanie OS Šturec.

18.-20.9.2013

Propagácia na 27. Plavebných dňoch 2013 v Žiline

28.2.2014

Stretnutie s primátorom mesta Bratislava RNDr. Ftáčnikom

21.3.2014

Presun remorkéra Šturec remorkérom BD Tekov vo vlastníctve SVP, š.p.

24.3. 2014 - 25.3. 2014

Odčerpanie odpadových vôd za aktívnej spolupráce a pomoci zástupcov SPaP, a.s. v južnom bazéne starého zimného prístavu v Bratislave.

25.3.2014

Vytiahnutie plavidla na šikmú zvážnicu starého lodného výťahu v južnom bazéne Verejného prístavu Bratislava.

 

Očistenie trupu plavidla, predovšetkým značne obrastenej pod ponorovej časti

Spracovanie základnej projektovej dokumentácie pre účely štapelovania

Realizácia náteru časti trupu, ktorá bola uložená na štapelové podložky

Príprava a následné uloženie štapelových podložiek zpôvodných nitovaných nosníkov klinových vozíkov na určené miesta.

Zameranie výškovej polohy nosníkov laserom pre podloženie drevených dosadacích hranolov a ich primerané vyrovnanie

Zapožičanie hydraulických valcov od SVP, š.p. pre potrebu osadenia remorkéra Šturec a uvoľnenia lodného výťahu

Získanie značného množstva dôležitých súčasti z DNL Dunajec

Spracované a podané dva návrhy žiadostí o pridelenie dvoch grantov prostredníctvom Ministerstva kultúry SR

Propagácia v časopise pamiatková revue „Pamiatky a múzeá“ 2013

 

Fotogaléria obnovy remorkéra ŠturecFotogaléria obnovy remorkéra ŠturecFotogaléria obnovy remorkéra Šturec