Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/p/l/u7193/public_html/jweb/libraries/joomla/string/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /www/p/l/u7193/public_html/jweb/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /www/p/l/u7193/public_html/jweb/libraries/joomla/string/string.php on line 29
Slovenský plavebný kongres - Informácia k stretnutiu predsedu SPK u primátora hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 28.2.2014
 Vytlačiť 

Predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák sa dňa 28.2.2014 zúčastnil na stretnutí u primátora hlavného mesta SR doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. Stretnutia sa ďalej zúčastnili Ing. arch. Vladimír Hrdý z Oddelenia koordinácie územných systémov hlavného mesta SR Bratislava a PhDr. Peter Maráky, riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave Slovenského technického múzea.

Hlavnou témou stretnutia bolo predstaviť pánovi primátorovi Slovenský plavebný kongres a jeho aktivity v oblasti rozvoja a modernizácie vnútrozemských vodných ciest a ich súčastí, ako aj z oblasti vnútrozemskej plavby. Na úvod predseda SPK v krátkosti predstavil históriu SPK, najmä dôvod vzniku SPK a členskú základňu.   

Predseda SPK následne informoval pána primátora o aktuálnych aktivitách SPK, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia aj s aktivitami hlavného mesta SR Bratislavy, najmä o:

Predseda SPK ďalej informoval o aktuálnych aktivitách týkajúcich sa obnovy remorkéra Šturec, kde prezentoval najmä snahu o získanie finančných prostriedkov v rámci rôznych dotačných a grantových schém, napr. prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Nakoľko SPK je odborný gestor predmetných aktivít, pričom správcom plavidla je aktuálne Dopravné múzeum v Bratislave Slovenského technického múzea, ďalšie informácie k pripravovaným aktivitám prezentoval riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave Slovenského technického múzea PhDr. Peter Maráky.

V rámci diskusie Ing. arch. Hrdý prezentoval aktivity mesta do ktorých je zapojené, a ktoré sa týkajú infraštruktúry vodných ciest a rozvoja vnútrozemskej plavby (prístav Bratislava, osobný prístav Bratislava, rekreačná a športová plavba a pod.) vo vzťahu na územný rozvoj mesta.

Pán primátor pozitívne hodnotil aktivity SPK a aj napriek tomu, že aktuálne nevidí priestor na finančnú podporu jednotlivých aktivít SPK, je naklonený podpore formou propagovania konkrétnych projektov ako napr. aktivity súvisiace s plavidlom Šturec, pričom forma a rozsah prípadnej spolupráce v budúcnosti bude závisieť od konkrétnych predložených návrhov projektov. Predmetné „úvodné“ informatívne stretnutie vyhodnotil, ako vzájomne užitočné, nakoľko magistrát hlavného mesta SR okrem iného spolupracuje aj s ďalšími s organizáciami z oblasti rozvoja a modernizácie vodných ciest a ich súčastí, ako aj rozvoja vnútrozemskej plavby, či už ide o ústredné orgány (MŽP SR) a organizácie (najmä SVP, š.p., VV, š.p., VUVH). z rezortu životného prostredia SR SVP, š.p., ako aj orgány (MDVaRR SR) a organizácie (ARVD, VP, a.s., Dopravný úrad / ŠPS) z rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a v súčasnosti sa ukazuje, že iba vzájomná spolupráca môže viesť k vzájomne prospešným riešeniam pri konkrétnych aktivitách.

 

V Bratislave, 31.3.2014

Ing. Vladimír Novák
predseda SPK